Share your "Story"

Lütfen aşağıdaki düğmelerden birine basarak ana dilinizi seçin

“BenimHikayem” için Çerçeve ve Yönergeler

Lütfen,çalışmalarınızın * çeşitliaçılardanelealmayıamaçlayanbuşablonudoldurun *. Tümbölümleritamamlamakzorundadeğilsiniz. Sadecerahathissettiğinizkişiler **.

* "Çalışma" ile, mültecivegöçmenlereklinikler, kamplar, hastaneler, değerlendirmemerkezleri, gözaltımerkezlerindesağladığınızgönülllükhizmetlerikastedilmektedir.Lütfençalışmanızınduygusal / psikolojikdestekodaklıunsurlarınıvurgulayın. Hikayenizçalışmanızsonucundaortayaçıkankişiseltravmanızla da ilgiliolabilir. Lütfenbusüreçteoluşturduğunuzstratejileriveyaduygusaltravmanızlabaşaçıkabilmekiçinaldığınızyardımıvurgulayın.

** Hikayenizin www.ienerefugeehub.eu sayfasındayayınlanabileceğinilütfenunutmayın. Hikayenizanonimolacakvebu web sitesindeyeralanhiçbirbilgisizitanıtmayacaktır. Saldırganolabilecekbilgilerikaldırmavemetindeufakdeğişiklikleryapmahakkınısaklıtutuyoruz.


(Hikayenize kısa bir başlık vermenizi rica ediyoruz)
(Hikayenizingerçekleştiğiayı / yılıseçin)
(Sağladığınızhizmettürünüseçin. Birden fazla seçeneği aynı anda seçmek için CTRL tuşunu basılı tutabilirsiniz))
(İstediğinizkadarçokya da azayrıntıverebilirsinizlütfenhikayeniziduygusalyönler, olaylarvezorluklarıüzerineodaklayın. Hikayenizianlatarakyolculuğunuzuyansıtmayıbelkitedaviedicibulabilirsiniz.Hikayenizayrıcadiğergönüllülerinduygusaltravmalarıvestresleriylebaşetmelerindeyardımcıroloynayabilir.)
(Birdenfazlaseçeneğiaynıandaseçmekiçin CTRL tuşunubasılıtutabilirsiniz)
(Birden fazla seçeneği aynı anda seçmek için CTRL tuşunu basılı tutabilirsiniz)
(Birden fazla seçeneği aynı anda seçmek için CTRL tuşunu basılı tutabilirsiniz)

Bu formu doldurduğunuz ve hikayenizi bizimle paylaşacak zamanı ayırdığınız için teşekkür ederiz