Share your "Story"

پلیز گزیدن یورو نیتیو لنگویج بی‌ پرسینگ اونه اوف تاه فللوینگ بوتنس

زمینه ورهنما ی «داستانم»

لطفآ این فرم را پر کنید که در باره مسافرت تان شرح میدهد از کشور منشأ تا جای که امروز هستید.

مجبور نیستید که همه را پر کنید ٫ فقط آنهای که برای تان راحت است منظور ما از مسافرت مسافت های را که طی کردید و تلاش های را که کرده اید ٫ فرار از کشور طرف یک جای امن. لطفآ یاد داشت کنید که داستان شما در وب سایت چطوری میتواند ظاهر شود. www.ienerefugeehub.eu

بدون نام خواهد بود و هیچ اطلاعات از شما در وب سایت شناخته نخواهد شد. رعایت میکنم حق را اطلاعات توهین آمیز است٫ ولی لازم است که متن را اسلاح کنیم.


وارید کنید کشور را که شما زندگی میکردید قبل اینکه مجبور شوید آن را ترک کنید
وارید کنید کشور را که شما زندگی میکردید قبل اینکه مجبور شوید آن را ترک کنید
(وارید کنید اسم کشور که الآن زندگی میکنید)
(ماه و سال که مسافرت تان را شروع کردید)
(وارید کنید ماه / سال که در کشور الان زندگی میکنید)
(تو صیف کنید مسافرت تان را از کشور منشأ تا کشور که الآن زندگی میکنید میتوانید ارائه بدهید هر قدر جزئیات که میخواهید. لطفآ باز گوی داستان تا ن روی واقعیت ها ٫ واقعه ها از جنبه های عاطفی شان باشد. داستان تان شما را در باره مسا فرت تان کمک خواهد کرد ٫ چیزی که در مان کننده است برای شما. کمک کننده خواهد بود برای تمام پناه جویان که مواجه میشوند حالت روحی روانی خود شان را. داستان تان شما را کمک خواهد کرد همچنین در ارائه خدمات و مراقبت برای شما٫ همچنین برای داوطلبان و یا اعضای رسمی سازمان های که ارائه خدمات روحی روانی میکنند برای آنهای که نیاز دارند.)
(راctrl میتوانید فشار بدهید و نگهدارید دوکمه ای تا بتوانید جواب های زیاد راهمزمان انتخاب کنید)
(راctrl میتوانید فشار بدهید و نگهدارید دوکمه ای تا بتوانید جواب های زیاد راهمزمان انتخاب کنید)
(راctrl میتوانید فشار بدهید و نگهدارید دوکمه ای تا بتوانید جواب های زیاد راهمزمان انتخاب کنید)

شکر از شما که وقت گذاشتید برای پر کردن فرم ٫ و همچنین شریک ساختید داستان تان را همرای ما.