Share your "Story"

پلیز گزیدن یورو نیتیو لنگویج بی‌ پرسینگ اونه اوف تاه فللوینگ بوتنس

زمینه ورهنما ی «داستانم»

لطفآ این فرم را پر کنید که در باره مسافرت تان شرح میدهد از کشور منشأ تا جای که امروز هستید.

مجبور نیستید که همه را پر کنید ٫ فقط آنهای که برای تان راحت است منظور ما از مسافرت مسافت های را که طی کردید و تلاش های را که کرده اید ٫ فرار از کشور طرف یک جای امن. لطفآ یاد داشت کنید که داستان شما در وب سایت چطوری میتواند ظاهر شود. www.ienerefugeehub.eu

بدون نام خواهد بود و هیچ اطلاعات از شما در وب سایت شناخته نخواهد شد. رعایت میکنم حق را اطلاعات توهین آمیز است٫ ولی لازم است که متن را اسلاح کنیم.


شکر از شما که وقت گذاشتید برای پر کردن فرم ٫ و همچنین شریک ساختید داستان تان را همرای ما.